Beleidsplan

Globewise

De Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht op initiatief van Marinel en Robert van Zanten en werd gevestigd in Blaricum.

In 2016 heeft de stichting haar doelstelling toegespitst op het ondersteunen van educatieve projecten wereldwijd. In lijn met deze doelstelling heeft de stichting ook haar naam gewijzigd in Globewise.

De stichting is geïnspireerd door de treffende uitspraak van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon wich you can use to change the world.” Goed onderwijs biedt meer kansen en mogelijkheden en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede toekomst. Elk jaar dat een jongen of meisje naar school gaat levert hem of haar later gemiddeld wel 10% inkomenstoename op, aldus UNICEF.

Onderwijs maakt het mogelijk persoonlijke ambities waar te maken, de maatschappij te versterken en de kansen van een land te vergroten.

Globewise richt zich op educatieve projecten en activiteiten voor kinderen en jeugdigen uit ontwikkelingslanden, die op basis van een aantal vastgestelde criteria worden geselecteerd. Het bestuur bestaat uit vijf personen, die een selecterende en controlerende taak hebben met betrekking tot de donaties.

In onderstaand beleidsplan legt het Bestuur van Globewise het actuele beleid vast.

Doelstelling

Globewise stelt zich tot doel om, samen met haar donateurs, kinderen en jongeren die minder bevoorrecht zijn op adequate wijze te helpen op het gebied van educatie en ontwikkelingsmogelijkheden.

In landen met grote economische en sociale achterstanden ondersteunt Globewise educatieve projecten voor jeugd waar een wezenlijk verschil gemaakt kan worden. Projecten die kinderen of jongeren een betere opleidingsmogelijkheid bieden, een kans geven die zij anders niet zouden hebben gehad. Daarnaast ondersteunt Globewise projecten die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en projecten die de toegang tot onderwijs bevorderen.

De geselecteerde projecten hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door mensen met passie en lokale betrokkenheid. We maken grondige financiële analyses en onderhouden intensief contact met het management van elk project. Daarnaast bezoeken we de projecten regelmatig zelf.

Globewise heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De bestuursleden dragen bij in de voor de stichting te maken kosten zodat zoveel mogelijk van het gedoneerde geld bij de te steunen projecten terecht komt.

Globewise is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Globewise heeft geen winstoogmerk.

Werkzaamheden

Globewise hanteert strenge criteria waaraan de projecten moeten voldoen alvorens ze worden gesteund . Globewise bezoekt eerst de projecten voordat er definitief tot donatie over wordt gegaan. Deze bezoeken worden door de bestuursleden in belangrijke mate zelf betaald en drukken daarmee zeer beperkt op de begroting van Globewise.

We zetten ons graag in voor doelen die door gepassioneerde lokale mensen worden geleid, waarbij wij als Globewise een verschil kunnen maken.

Daarnaast onderhoudt Globewise contact met het management van de doelen en worden de projecten in principe regelmatig bezocht. We voorzien onze donateurs jaarlijks van updates over de ontwikkelingen van de ondersteunde projecten.

Criteria

Om door ons gesteund te kunnen worden moeten projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Het project richt zich op onderwijs voor minder bevoorrechte kinderen en jeugd tussen de 4 en 20 jaar.

Het doel van het project is helder omschreven.

Onze bijdrage moet een meetbare impact hebben.

We willen ons graag inzetten voor middelgrote projecten die de opstartfase voorbij zijn.

Het project wordt met passie geleid door lokale mensen.

Het project wordt ook gesteund door de lokale gemeenschap.

De continuïteit van het project is gewaarborgd.

Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag.

 

Globewise bekijkt en beoordeelt continu nieuwe projecten. Pas wanneer er sprake is van een concrete toezegging tot steun door Globewise treden wij hiermee naar buiten.

Organisatie-structuur

Bestuur projecten:

  • Voorzitter: Lideweij Bakker
  • Secretaris: Ilse de Heus
  • Penningmeester: Rosalien van der Laan
  • Bestuurslid: Marinel van Zanten-De Clerck
  • Bestuurslid: Ghislaine Hus

Bestuur communicatie & fondsenwerving

  • Voorzitter: Ilse de Cloe
  • Bestuurslid: Corien Niezing

Raad van Advies:

  • Robert van Zanten
  • Marco de Vegte
  • Bas Schoute

Financiering

Globewise ontvangt donaties van donateurs die zich in het algemeen voor een periode van drie jaar verplichten. De aangegane jaarlijkse verplichtingen overstijgen de jaarlijks binnenkomende fondsen niet. Het beleid is erop gericht alle ontvangen gelden weer te besteden en geen geld te sparen dan wel extra vermogen op te bouwen. De continuïteit is voldoende gewaarborgd door de solide financiële posities van de donateurs in combinatie met de duur van de door de donateurs aangegane verplichtingen. Globewise maakt bewust zo min mogelijk onkosten zodat zoveel mogelijk geld naar de te steunen doelen gaat.

Vermogensbeheer

Het vermogen van Globewise is vrij beschikbaar op een rekening courant c.q. een spaarrekening die direct opneembaar is.

Belang van onderwijs

Een kind dat goed onderwijs heeft kunnen volgen krijgt onmiddellijk meer kansen voor zijn toekomst: elk jaar dat een jongen of meisje naar school betekent later een inkomsttoename van gemiddeld 10%, aldus UNICEF. De verkregen kennis geeft het kind door aan de komende generaties en daarmee kan onderwijs de cirkel van armoede doorbreken.