top of page

Over
Globewise

Globewise richt zich primair op het ondersteunen van diverse projecten in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en vakonderwijs in ontwikkelingslanden. Deze projecten richten zich op diverse aspecten van het onderwijs zoals de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. 

 

Duurzaamheid en continuïteit vindt Globewise belangrijk, daarom worden projecten ondersteund die de opstartfase voorbij zijn en die gedragen worden door de lokale gemeenschap en passen binnen de cultuur. Globewise verbindt zich doorgaans voor enkele jaren aan een project. 

Achtergrond.

Globewise (NGO) is door Robert en Marinel van Zanten in 2016 opgericht. Robert is als CEO en oprichter van Salta Group, de grootste onderwijsorganisatie van de Benelux, al jarenlang actief bezig met onderwijs. 

Geïnspireerd door de uitspraak van Nelson Mandela “Education is the most powerfull weapon which you can use to change the world", willen Marinel en Robert kansarme kinderen en jongeren de mogelijkheid geven om goed onderwijs te volgen zodat zij meer kans hebben op een toekomst zonder armoede.

Om Globewise verder te kunnen laten groeien en meer onderwijsprojecten te kunnen ondersteunen, heeft Globewise naast de familie van Zanten meerdere donateurs.

Doelstelling.

Globewise stelt zich tot doel om kinderen en jeugdigen, die opgroeien in armoede, op adequate wijze te helpen op het gebied van educatie en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

In Afrika en Azië ondersteunt Globewise, in landen met grote economische en sociale achterstanden, educatieve projecten voor kinderen en jeugdigen waar een wezenlijk verschil gemaakt kan worden. Deze educatieve projecten biedt jeugd een betere opleidingsmogelijkheid, een kans die zij anders niet zou hebben gehad. Daarnaast ondersteunt Globewise projecten die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren.

 

De geselecteerde projecten hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door mensen met passie, de lokale gemeenschap is betrokken. Globewise investeert in projecten waarvan met de grootst mogelijke zekerheid vast staat dat de geboden financiële hulp op de meest efficiënte manier besteed wordt aan onderwijs voor kinderen. Globewise onderhoudt intensief contact met het management van elk project, alle projecten worden ter plekke door ons bezocht.  

 

Globewise heeft geen winstoogmerk. Het gehele Globewise team bestaat uit professionals die allen met veel passie belangeloos hun expertise inzetten. Globewise is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en beschikt over een CBF erkenning (erkend goed doel).

Werkwijze.

In landen met grote economische en sociale achterstanden in Afrika en Azië, ondersteunt Globewise educatieve projecten voor jeugd waar een wezenlijk verschil gemaakt kan worden. De geselecteerde projecten hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door gepassioneerde mensen uit de lokale gemeenschap. Momenteel focust Globewise zich op projecten in Afrika en Azië omdat hier de nood hoog is en de impact groot. Iedere euro wordt daardoor optimaal besteed. Wij noemen dat effectief geven met een lange termijn doel. Future proof!  

 

Globewise hanteert heldere criteria waaraan de door haar te steunen projecten moeten voldoen. Alvorens een project financieel te ondersteunen wordt er grondig onderzoek gedaan. Er vindt een uitgebreide Due Dilligence plaats waarbij financiële analyses gemaakt worden van het project. Vervolgens wordt het project inhoudelijk beoordeeld en volgen er uitgebreide gesprekken met het management. Elk project wordt vooraf bezocht in het land waar het gevestigd is. Hier wordt terplekke bepaald of het project voldoet aan alle criteria van Globewise. Gedurende de looptijd van de ondersteuning wordt eveneens intensief contact onderhouden met de organisatie, waarbij het belangrijk is dat de overeengekomen doelstellingen worden nageleefd. Het doel van deze professionele benadering is dat iedere euro effectief en goed besteed wordt. Globewise kent dus een zakelijke en professionele benadering om uiteindelijk zo veel mogelijk kinderen goed onderwijs te bieden. Ook voor onze donateurs is het essentieel dat ze weten dat iedere euro, goed en verklaarbaar wordt besteed.   

 

Globewise heeft geen winstoogmerk. Het Algemeen Bestuur van Globewise, het Bestuur Projecten en het Bestuur Communicatie en fondsenwerving bestaan uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.  

Het Bestuur Projecten bestaat uit vijf personen, die een selecterende en controlerende taak hebben met betrekking tot de projecten en donaties. 

Het Bestuur Communicatie en Fondsenwerving bestaat uit twee personen. Door middel van publicaties, het benaderen van zowel particulieren als zakelijke potentiële donateurs en het organiseren van activiteiten streven zij naar het vergroten van de inkomsten van Globewise om daarmee de educatieve projecten te steunen. 

Criteria.

Projecten die door Globewise gesteund worden, dienen minimaal te voldoen aan de volgende criteria: 

Het project richt zich bij voorkeur op regulier onderwijs voor arme kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 4 tot 25 jaar.   

Het project richt zich op basis- en voortgezet onderwijs, vakonderwijs en/of de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.   

Het project is gelegen in Afrika of Azië.  

Het doel van het project is helder beschreven.   

Het project wordt geleid door een sterke lokale organisatie en sluit aan bij de behoeften van de lokale gemeenschap. 

De bijdrage van Globewise moet aantoonbaar besteed worden aan onderwijs.   

Het betreft een middelgroot project: de exploitatiekosten liggen tussen de EU 50.000 en EU 750.000 per jaar. 

De continuïteit van het project is gewaarborgd en het project is de opstartfase voorbij.  

Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel de directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag. 

Criteria

Algemeen bestuur.

dr. Robert van Zanten, voorzitter

Robert van Zanten is voorzitter van het algemeen bestuur van Globewise. Robert is na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1996 gestart met NCOI Opleidingen. Inmiddels is Robert eigenaar en CEO van Salta Group, waarnaast NCOI ook o.a. LOI, NTI, Scheidegger, Skillstown, Luzac en de Baak onderdeel van uitmaken. I

De missie van Robert is om Nederland te voorzien van de beste opleidingen en trainingen voor zowel volwassenen als jongeren. Hij staat voor een Leven Lang Leren. Robert heeft samen met zijn vrouw Marinel het initiatief genomen om Globewise op te richten. Robert heeft passie voor goed onderwijs en educatie. Hij vindt dat goed onderwijs voor iedereen in de wereld beschikbaar moet zijn.

Marco van de Vegte, RA, penningmeester

Marco van der Vegte is de penningmeester van het algemeen bestuur van Globewise. Marco is als partner verbonden aan Deloitte en naast accountant van met name grotere ondernemingen heeft Marco diverse leidinggevende functies vervult en maakte van vanaf november 2012 tot medio 2017 deel uit van de Raad van Bestuur en later het Executive Committee van Deloitte en was daarbij verantwoordelijk voor de gehele Audit functie. Vanaf 2018 is Marco voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Marco helpt graag in het verder professionaliseren van de organisatie en in het realiseren van haar doelstellingen gezien het belang van onderwijs voor alle kinderen en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

drs. Bas Schoute, secretaris

Bas Schoute is secretaris van het algemeen bestuur van Globewise. Na zijn studie in Groningen heeft Bas bij verschillende internationaal opererende bedrijven gewerkt in Nederland en in het buitenland. Sinds 2012 vervult hij een rol in de directie van Salta Group. Bas heeft een passie voor strategische en maatschappelijke vraagstukken. Hij gelooft daarnaast sterk in teamwork en ondernemerschap, juist ook om met onderwijs het verschil te maken.

Projectenbestuur.

drs. Lideweij Bakker, voorzitter

Lideweij Bakker is voorzitter van het Bestuur Projecten, en houdt zich samen met haar team bezig met enerzijds het zoeken en analyseren van nieuwe projecten, en anderzijds het contact houden met bestaande projecten. Lideweij heeft tijdens haar studie Internationale Betrekkingen stage gelopen bij de Verenigde Naties in India, waar zij ook scholen heeft bezocht. Toen al realiseerde zij zich hoe cruciaal onderwijs is voor de ontwikkeling van mens en maatschappij: “onderwijs inspireert, biedt kansen en brengt hele gemeenschappen verder”. In de jaren die volgden heeft zij zich, naast haar carrière in de financiële wereld, vaak voor goede doelen ingezet. Toen het gezin in Londen woonde, was zij mentor voor Afghaanse jongeren. Weer terug in Nederland was zij onder meer vrijwilliger bij Artsen zonder Grenzen en vervulde zij een Bestuursfunctie bij het Rode Kruis Gooi en Vechtstreek. 

drs. Ilse de Heus, secretaris

Ilse de Heus is secretaris van het bestuur Projecten. Samen met haar collega’s is ze altijd op zoek naar mooie onderwijsprojecten en onderhoudt ze de contacten met deze projecten. De afgelopen jaren heeft ze zowel zakelijk als privé regelmatig reizen gemaakt naar Afrika en Azie en ontzettend veel mensen ontmoet. De vele contacten met lokale mensen hebben haar geleerd dat onderwijs essentieel is voor kinderen om zicht te hebben op een betere toekomst. Haar ervaringen als investeerder met een gedegen financiële achtergrond wil ze graag inzetten voor Globewise. 

 

“Ik ben er overtuigd dat met de juiste contacten en de gedegen inzet van vele leraren en vrijwilligers veel kinderen de komende jaren meer mogelijkheden krijgen om onderwijs te volgen. De afgelopen 20 jaar is ontzettend veel bereikt en is het veel kinderen gelukt om na goed onderwijs een baan te vinden. Zolang dit nog niet voor elk kind geldt blijf ik me daarvoor inzetten." 

Rosalien van der Laan, penningmeester

Rosalien van der Laan is penningmeester van het Bestuur Projecten en sinds de oprichting in 2016 betrokken bij Globewise. Na werkzaam te zijn geweest in de accountancy en als financieel controller bij een mediaproductiebedrijf heeft ze ruim 10 jaar in Azië gewoond met haar gezin. Hier heeft ze in levende lijve gezien dat kinderen door schrijnende armoede geen onderwijs kunnen volgen en dit heeft haar gestimuleerd zich met passie in te zetten voor het aanbieden van onderwijskansen aan kinderen die daar zelf niet de mogelijkheden of middelen voor hebben. 

“Door het ondersteunen van de vele onderwijsprojecten hebben we een enorm effect gezien op de ontwikkeling van kansarme jongeren en hun omgeving. Het geeft veel voldoening hier als persoon en als Globewise aan te kunnen bijdragen.” 

mr. Ghislaine Hus

Ghislaine Hus is bestuurslid van Globewise en houdt zich bezig met de algemene zaken zoals onder meer het vinden van nieuwe projecten en besprekingen voeren met potentiele projecten. Na haar rechtenstudie heeft Ghislaine gewerkt als kandidaat-notaris en is later als jurist gaan werken bij een onroerend goed kantoor. Ghislaine heeft veel lokaal vrijwilligerswerk gedaan en is vanaf de start met veel enthousiasme bij de stichting betrokken” Het is heel fijn om andere kinderen dezelfde kansen proberen te geven die wij onze kinderen in Nederland bieden.

Marinel van Zanten - de Clerck

Marinel van Zanten heeft samen met haar man het initiatief genomen om Globewise op te richten. Vanuit het idee dat het volgen van onderwijs een duurzame manier van armoedebestrijding is. De kinderen en jeugd die Globewise helpt zijn arm. Het ontbreken van geld is de platte reden waarom onderwijs volgen en volhouden een uitdaging is. Door hen in staat te stellen onderwijs te volgen verbetert direct hun kans op de arbeidsmarkt, en met een beter betaalde baan zullen zij zelf in staat zijn om hun leven, maar ook dat van hun eigen kinderen, te verbeteren.  

Marinel is moeder van drie adolescenten. Zij heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en haalt nu veel energie uit het werk voor Globewise. Het bezoeken van de projecten, in het kader van het onderzoek, vind zij het leukst: “ Je krijgt tijdens zo’n bezoek meer gevoel bij de organisatie en begrijpt meer van de context. Het contact met lokale mensen doet mij elke keer weer beseffen dat mensen over de wereld niet veel van elkaar verschillen, en dat het vaak van de omstandigheden afhangt of zij hun talenten kunnen ontplooien. Het is heel fijn dat we eraan kunnen bijdragen dat jeugd door middel van scholing een beter toekomstperspectief krijgt dan hun ouders hebben gehad.” 

Bestuur communicatie en fondsenwerving.

Ilse de Cloe, voorzitter

Ilse de Cloe is voorzitter van het Bestuur Communicatie & Fondsenwerving en houdt zich bezig met alle in- en externe communicatie en fondsenwerving van Globewise. Met meer dan 25 jaar ervaring in het Marketing & Communicatie vak bij verschillende A- merken wil ze graag vanuit haar vakkennis en oprechte interesse een bijdrage leveren aan Globewise: “Ik ben ervan overtuigd dat dat toegang tot onderwijs en investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling de key tot succes is voor een betere en gelukkige toekomst van deze kinderen”. 

drs. Pleun Vroom, bestuurslid

Pleun Vroom is bestuurslid van het Bestuur Communicatie & Fondsenwerving. Zij is een HR en Talent Acquisiton professional met ervaring bij bedrijven zoals Ahold Delhaize, Action en Accenture. Haar toewijding aan vrijwilligerswerk, waaronder het coachen van jongeren en ondersteuning van goede doelen zoals het Emma Kinderziekenhuis en de Johan Cruijff Foundation, illustreert haar geloof in het creëren van een positieve impact. "Als bestuurslid heb ik de persoonlijke doelstelling om kinderen en jeugdigen die in armoede opgroeien te ondersteunen door het aanpakken van economische en sociale ongelijkheden via educatieve initiatieven". 

bottom of page